ועדת תמחיר והמחרה (PRICING & COSTING)

יו"ר: לילי גלובמן

מנהלת כלכלה ותמחיר, ECI

נושאים שידונו בוועדה:
  • הכלכלן כגורם משפיע על התמחיר
  • תכנון תמחיר
  • קבלת החלטות תמחיר
  • הבהרות למנכ"ל
  • השפעת התחרות
  • ועוד
ישיבות עבר

29.01.2014 ישיבת השקה
23.06.2014 ישיבת תמחיר